Vem är vi?

I den blivande visningsträdgården odlas en mängd ätbara perenna växter såväl som ettåriga grönsaker. Här vill vi inspirera till odling som genererar mycket mat på liten yta.

2021 sattes första fruktträden och idag växer det ett 50-tal olika ätbara perenna växter här, som i sin tur kan delas in i olika sorter, samt ett 70-tal ettåriga grönsaker. Vi är i uppbyggnadsfas så mer lär det bli.

Vår vision är att sälja färska grönsaker direkt från landet hemma på gården. I år ligger främst försäljning av gurka, squash samt pumpa i fokus, men vem vet vad som dyker upp i landen.

Vad är en skogsträdgård

En skogsträdgård är enkelt förklarat en matskog. Den efterliknar skogens olika skikt genom örter, buskar och träd i olika höjder. Dessa är planterade för bästa solflöde. Genom att hålla marken täckt med växter minskas uttorkning såväl som ogräs. Alla växter fyller en funktion, som mat, näringsgivare, marktäckare, habitat för fåglar och smådjur eller mat till pollinerande insekter.

Regenerativ odling bygger på att marken förbättras via odlingen. Mer kol binds i marken, mikroorganismer och svamp frodas, växterna blir starkare och mer motståndskraftiga för skadeangrepp och sjukdomar.

Kretslopp innefattar att använda och återanvända material från tomten. Exempel på detta kan vara att bevattna med samlat regnvatten, kompostera och producera egen jord samt att använda växtmaterial som näringstillskott.

En mångfald av växter och växtsorter ger ökad möjlighet för djur och insekter att hitta mat och skyddande miljöer. Den minskar även risken för att stå utan grödor vid förändrad väderlek. Vi odlar en mängd olika sorter av varje art och väljer främst ekologiska kulturarvssorter inom grönsaksodlingen för att bevara mångfalden.

Med jordhälsa menar vi att jorden är full av liv. Genom minimal jordbearbetning och mycket täckodling ökar mikrolivet i jorden, vilket i sin tur medför minskad jorderosion och bättre mullhalt.

Ninet och Nina

Olastorps Skogsträdgård